تعاریف فنی

امکانات و تجهیزات سالنهای کنفرانس

ویدئو کنفرانس به شکل امروزی آن ، پدیده جدیدی نیست ، ابداع وپیدایش آن به حدود نیم قرن پیش... read more

تاریخچه ومفاهیم ويدئو كنفرانس

ویدئو کنفرانس به شکل امروزی آن ، پدیده جدیدی نیست ، ابداع وپیدایش آن به حدود نیم قرن پیش... read more