گواهینامه ها

امکانات و تجهیزات سالنهای کنفرانس

ویدئو کنفرانس به شکل امروزی آن ، پدیده جدیدی نیست ، ابداع وپیدایش آن به حدود نیم قرن پیش بر می گردد. یکی از قدیمی ترین سیستم های ویدئو کنفرانس ، در قالب تلفن تصویری ، توسط شرکت AT&T ، درسال 1956 ابداع و هشت سال بعد یعنی در سال 1964 در نمایشگاه جهانی نیویورک برای اولین بار به معرض نمایش گذاشته شد . ارتباط ویدئو کنفرانس و يك مكالمۀ سادۀ تلفنی ، کاملا شبیه یکدیگرند . با این تفاوت [...]

تاریخچه ومفاهیم ويدئو كنفرانس

ویدئو کنفرانس به شکل امروزی آن ، پدیده جدیدی نیست ، ابداع وپیدایش آن به حدود نیم قرن پیش بر می گردد. یکی از قدیمی ترین سیستم های ویدئو کنفرانس ، در قالب تلفن تصویری ، توسط شرکت AT&T ، درسال 1956 ابداع و هشت سال بعد یعنی در سال 1964 در نمایشگاه جهانی نیویورک برای اولین بار به معرض نمایش گذاشته شد . ارتباط ویدئو کنفرانس و يك مكالمۀ سادۀ تلفنی ، کاملا شبیه یکدیگرند . با این تفاوت [...]